Z historie samosprávy


První pamětní kniha obce Pivkovice je vedena od roku 1922. Toto datum vychází z tehdejšího právního prostředí, kdy byl sjednocen způsob vedení obecní kroniky, a to i pro malé obce. V obecní kronice je doslova uvedeno: »Roku 1919 usnesla se spojená obec Blsko - Pivkovice na rozluce těchto obcí za starosty Antonína Drůbka, hostinského v Blsku na podnět Vojtěcha Pavlíčka, rolníka v Pivkovicích čp. 4. Rozluka těchto obcí stala se v měsíci září 1920. Jmenována obecní správní komise, a to: Vojtěch Pavlíček, rolník čp. 4 (předseda), Kuřina Matěj, chalupník čp. 6 (člen), Kuřina Václav, chalupník čp. 11 (člen), Faktor Jan z Chrásta čp. 5 (člen), Kuřina Václav z Chrásta čp. 8 (člen). Volba obecní rady byla konána dne 1. května roku 1921 a zvoleni byli: Pavlíček Vojtěch čp. 4 (starosta), Turek František čp. 9, Maroušek Vojtěch čp. 10, Boška Václav čp. 15, Novák Václav čp. 19, Pavlíček Vojtěch čp. 20, Faktor Jan, Chrást čp. 5, Kuřina Václav čp. 8, Pešek Tomáš čp. 10, členové zastupitelstva. Úprava poměrů mezi rozloučenými obcemi stala se takto: Pole chudého stavu ponecháno společně, o výtěžek z pole obec se každoročně dělí dle klíče přímé daně, příslušníci rozděleni podle místa narození, totiž, kde se narodil on neb jeho předci, tam má domovskou příslušnost.
Rozloučení stalo se v dobré shodě, přátelsky, až na občany z Chrásta, kteří rozluku neradi viděli z důvodu, že bude větších výdajů s úřadováním a také že budou vždy v menšině ve volbách, rozhodování ve schůzích atd.«

Prvním kronikářem se stal Vojtěch Pavlíček, bytem Pivkovice čp 4. Po jeho smrti přebírá v roce 1938 kroniku Vojtěch Pavlíček z čp. 20, jenž ji vedl až do počátku normalizace. Vzhledem k tomu, jak v kronice popsal okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy (v kronice doslova popisuje: »Po dvou měsících se polská, maďarská, německá a bulharská armáda stáhly domů, ale sovětskou armádu tu máme dodnes, tj. 22. prosince a nevíme, kdy se jich zbavíme...«), byl na něho vyvíjen značný nátlak, díky němuž se obával, že kronika mu bude zabavena a tak nenávratně ztracena. Kroniku proto pečlivě ukryl a po delší nemoci zemřel.
Na kroniku dlouho nikdo nepomyslel, nadřízeným orgánům se tvrdilo, že je nenávratně ztracena.
Po listopadu 1989, kdy dostaly Pivkovice, spravované do té doby (cca od počátku šedesátých let) MNV v Bílsku možnost se osamostatnit, došlo i na pátrání po obecní kronice. Nalezena byla v roce 1996. Vedením kroniky byla zastupitelstvem obce pověřena ing. Marie Vondrovská.
V prvních svobodných komunálních volbách byl starostou zvolen Josef Kuřina z Chrásta, místostarostou se stává Jindřich Pavlíček, vnuk prvního známého kronikáře z doby, kdy je vedení obecní kroniky známo. Po čtyřech letech je Jindřich Pavlíček zvolen starostou a místostarostou se stává Bohuslav Borka. Ten se stává starostou v roce 1998, kdy se dosavadní starosta Jindřich Pavlíček vzdal kandidatury. Místostarostou se stává František Turek, jenž je jím až do roku 2014. Po posledních volbách v roce 2014 byl zvolen místostarostou obce Jindřich Pavlíček. Ve volbách roku 2006, 2010 a 2014 byl starostou obce zvolen Václav Lískovec.

 

2014 - ????

2010 - 2014

2006 - 2010

2002 - 2006

1998 - 2002

1994 - 1998

1990 - 1994

starosta obce

Václav Lískovec

Václav Lískovec

Václav Lískovec

Bohuslav Borka

Bohuslav Borka

Jindřich Pavlíček

Josef Kuřina st.

místostarosta obce

Jindřich Pavlíček

František Turek

František Turek

František Turek

František Turek

Bohuslav Borka

Jindřich Pavlíček

člen zastupitelstva

Milan Maroušek

Milan Maroušek

Milan Maroušek

Milan Maroušek

Milan Maroušek

Milan Maroušek

Ing. Vladimír Pešek

člen zastupitelstva

Vladimír Zíka

Vladimír Zíka

Vladimír Zíka

Vladimír Zíka

Miloslav Stárek

Vladimír Zíka

Vladimír Zíka

člen zastupitelstva

Ing. Marie Vondrovská

Ing. Marie Vondrovská

Ing. Marie Vondrovská

Ing. Marie Vondrovská

Ing. Marie Vondrovská

Ing. Marie Vondrovská

Marie Píchová

člen zastupitelstva

Roman Špiler

Jindřich Pavlíček

Roman Špiler

Jan Pícha

Jan Pícha

Jan Pícha

Jan Pícha

člen zastupitelstva

Ing. Hana Šachlová

Bc. Hana Šachlová

František Štefl

Jindřich Pavlíček

Jan Turek

Jan Turek

Bohuslav Borka