Povinně zveřejňované informace

 

 

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - standard ISVS)

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Pivkovice

 


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Obec Pivkovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Obecní úřad

Zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor

Finanční výbor

 

 

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení: viz také hlavní strana, levý sloupec, kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad

Pivkovice čp. 17
387 73 Bavorov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad

Pivkovice čp. 17
387 73 Bavorov

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

 

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

1.) 94-6419291/0710, ČNB

2.) 2100773077/2010, Fio banka – pro poplatky (hlavní účet)

3.) 5722492329/0800 – ČS, a.s.

 

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

00667765

 

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ00667765 (neplátce)

 

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

Viz.: Úřední deska, Usnesení zastupitelstva

 

 

9. Místo a způsob, jak získávat příslušné informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Pivkovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·       na úřední desce – na budově obecního úřadu

·       na internetové úřední desce

·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu po předchozí domluvě

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

·       osobně na Obecním úřadě v Pivkovicích po předchozí domluvě:

·       telefonicky na tel. č.: 602 443 232

Písemně

·       na adrese: Pivkovice 17, 387 73 Bavorov

Elektronickou poštou

·       e-mail: obecpivkovice@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Pivkovice 17, 387 73 Bavorov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: obecpivkovice@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a)       musí být srozumitelná

b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c)       nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a)       písemně

b)       nahlédnutím do spisu

c)       pořízením kopie

d)       na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

 

 

11. Místo. lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

11.1 Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

11.3 Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat:

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Pivkovice a osadě Chrást obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

 

 

13. Popisy postupů (návody k řešení životních situací)

http://portal.gov.cz

 

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou poskytnuty tyto  předpisy k nahlédnutí:

14.1 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Pivkovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.

·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Pivkovice, které jsou v plném znění uveřejněny v kategorii „Vyhlášky a nařízení“.

Další odkazy , kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

 

 

14.2 Vyhlášky Obecního úřadu

 

14.2.1 Směrnice k veřejným zakázkám:

 

SMĚRNICE o veřejných zakázkách

Obce Pivkovice

Obec Pivkovice vydává tuto Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách - dále jen zákon, tj. veřejných zakázek na dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH.

Čl. I.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací (§ 2 zákona). Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona není Obec Pivkovice v souladu s § 31 zákona povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Čl. II.

Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných Obcí Pivkovice

Centrální evidenci veřejných zakázek zadávaných Obcí Pivkovice zajišťuje starosta nebo místostarosta obce, zadání veřejných zakázek (dále jen VZ) malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 500 000 Kč do 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb a 500 000 Kč do 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních prací.

Čl. III

Veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000,-Kč

VZ malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 500 000,-Kč bez DPH, podléhají schválení starosty nebo místostarosty obce. Starosta nebo místostarosta může vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O těchto VZ malého rozsahu se nevede žádná diskuse.

Čl. IV

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 000,-Kč do 2 000 000,-Kč resp. do 6 000 000,-Kč.

4.1. O VZ malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena přesáhne 500 000,-Kč bez DPH a nedosáhne 2 000 000,-Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo služby nebo 6 000 000,-Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce rozhoduje zastupitelstvo obce, které jmenuje výběrovou komisi a případně zpracovatele technického provedení výběrového řízení.

4.2. U těchto VZ malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky.

Ve výzvě se uvede zejména:

      a/ identifikace zadavatele

      b/ vymezení předmětu VZ malého rozsahu

      c/ místo a doba plnění

      d/ doložení těchto dokladů:

         Při předložení nabídky: prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) – oprávnění k podnikání doložit v kopii

        Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem: prokázání oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) – ne starší 90 dnů, oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii. Čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem): není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu), v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splacením splátek. Čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce

      f/ platební podmínky

      g/ způsob a místo podávání nabídek

      h/ další požadavky a podmínky

4.3. Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce. Dále zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi s minimálním počtem 3 členů bez náhradníků. Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejně nabídky. O průběhu jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo. Poté bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci VZ malého rozsahu či nikoliv.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018 a zároveň ruší směrnici k veřejným zakázkám Obce Pivkovice ze dne 30. prosince 2013. Směrnice byla schválena na zasedání zastupitelstva obce č.1/2018 dne 28. března 2018 usnesením č. 8.

 

 

             Jindřich Pavlíček                  Václav Lískovec                                                                   

           místostarosta obce                     starosta obce                                                                      

     

 

 

Hrazení nákladů - sazebník

 

 

16. Licenční smlouvy

·                                 16.1 Vzory licenčních smluv

·                                 16.2 Výhradní licence

 

 

17. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zprávy za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Obecní úřad Pivkovice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022:

Za sledované období leden až prosinec roku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 nebyla na OÚ Pivkovice podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti neposkytnutí informace či nevydání rozhodnutí.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáváno soudem.

Informace byly poskytnuty bez úhrady

 

V Pivkovicích dne 3. 1. 2023

Václav Lískovec
  starosta obce